facebook tracking

SKL- Upphandlingskonsult - Malmö Stad

Verksamhetsutveckling och strategi.  

Projektuppdrag, Kompetensnivå 4

Omfattning 

Avtalsstart beräknas vara 2020-02-17.  Avtalsperioden är 2020-02-17 -- 2021-06-30 med option att förlänga avtalsperioden med upp till tolv (12) månader. 

Antalet konsulttimmar under avtalsperioden beräknas uppgå till 600 timmar. Konsulttimmar ska förläggas under normal arbetstid.

 Syfte

 Serviceförvaltningen / kommuntjänster har för avsikt att upphandla ett nytt IT-systemstöd för Serviceresors verksamhet. Orsaken till detta är att en förstudie genomförts, som pekar på att Serviceresors hantering av serviceresor behöver förändras och utvecklas, inte minst ur ett uppföljningsperspektiv.   

Målsättningen är ett modernt IT-systemstöd som ger en mer effektiv handläggning, och skapar förutsättningar för en mer transparant kundrelation, vilket ger kunderna ökad insyn och chans till att vara mer självgående, inte minst genom nya appar och webbgränssnitt. Detta ger den långsiktiga effekten av mer nöjda kunder och en ökad effektivitet genom minskat antal bom-turer.  

Beskrivning av kund

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Ett viktigt mål inom serviceförvaltningen är att tillgodose hyresgästernas behov av service och väl fungerande lokaler. Inom serviceförvaltningen finns fyra avdelningar; stadsfastigheter, skolrestauranger, kommuntjänster och kommunteknik. 

Kommuntjänster 

Kommuntjänster har drygt 400 anställda inom fem olika verksamhetsområden. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva administrativa tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.  

Uppdragsbeskrivning

Konsultuppdraget innebär att konsulten för beställarens räkning skapar underlag för genomförande av upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.   
Kort beskrivning av det som ska upphandlas 

- Nuvarande avtal SAM 3001, löper ut 2021-12-31. 

- Avtalet berör ej myndighetsutövningen, vilket sker genom systemet ProCapita. 

- Berörda integrationer skall omfattas av upphandlingen  


I konsultens uppdrag ska följande ingå: 

FÖRARBETE 

Deltagande vid startmöte i beställarens lokaler

Inläsning av befintliga underlag (tidigare genomförd upphandling samt nyligen genomförd upphandling för aktuella avtalsvillkor) 

Bistå beställaren vid behovsanalys

Utforma RFI/extern remiss avseende förfrågningsunderlag

Framtagande av plan för avtalsförvaltning  

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Förslag på avtalsform, upphandlingsförfarande och ev. uppdelning av avtal tas fram av konsulten i samråd med arbetsgrupp för beslut av beställaren. 

Framtagande av upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag: 

- Upphandlingsföreskrifter inklusive kvalificeringskrav och utvärderingsmodell 

- Uppdragsvillkor med kommersiella villkor samt utkast till kontrakt 

- tillhörande mallar (uppdragsförteckning, egenförsäkran, anbudsbrev, prisbilaga mm) 

- Beskrivning/Kravspecifikation  

Granska beställarens tekniska kravspecifikation  

Kvalitetsgranskning  

ANNONSERING

Annonsera upphandlingen (genomförs av beställaren)

Besvara frågor under annonseringen

Delta vid anbudsöppning

Prövning av anbud, ev. referenstagning, begäran om kompletterande bevis etc.

Framtagande av underlag för tilldelningsbeslut

Framtagande av underlag för avtal

Framtagande av dagordning för avtalsgenomgång

Delta vid avtalsgenomgång med vinnande part 

Avtal undertecknas (genomförs av beställaren)  

Arbetsgrupp

Beställaren tillhandahåller en arbetsgrupp med sakkunniga inom avtalsområdet. Arbetsgruppen leds av konsulten och utformar kravspecifikation utifrån beslutade tider i projektet avseende upphandlingsföremålet och leveransen.  

Möten

Startmöte

Startmöte initieras av beställaren och ska genomföras under februari 2020 i beställarens lokaler.  Planering av förläggandet av konsulttimmar och projektmöten ska göras med beställaren i samband  med detta startmöte.  

Projektmöten

I uppdraget ingår 15 projektmöten med beställarens arbetsgrupp i beställarens lokaler. Konsulten ska ta fram en tids- och aktivitetsplan avseende vilka delar som ska vara framtagna till  respektive möte. Konsulten ska vid dessa möten föra minnesanteckningar.   

Tider i projektet

Preliminär tidpunkt för annonsering av upphandling: 2020-08-01.  

Preliminär tidpunkt för utvärdering av inkomna anbud: 2020-11-01. 

Preliminär färdigställande tid (avtal på plats): 2021-02-01.  
   
KRAV

Presentation av offererad konsult i form av CV. I konsultens CV ska det framgå hur många års erfarenhet konsulten har av genomförande av offentlig upphandling. Det ska även framgå hur många upphandlingar konsulten genomfört inom avtalsområdet IT-verksamhetssystem. 

Minst tre liknande referensuppdrag som offererad konsult utfört.

Erfarenhet av upphandling av system för serviceresor är meriterande.  

Sista dag för svar är 2019-12-18.  
 
Ansökan ska vara giltigt sex månader efter sista svarsdag. 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor