SKL - IT-konsult/Projektledare - Huddinge Samhällsfastigheter AB

 

Avropsförfrågan förnyad konkurrensutsättning

 

Huddinge Samhällsfastigheter AB/ avropsförfrågan om en IT-konsult/Projektledare.

Allmän information

Huddinge Samhällsfastigheter AB är Huddinge kommuns fastighetsbolag för kommunala lokaler såsom skolor och förskolor, men också äldreboenden och frilufts- och idrottsanläggningar. Bolaget ska äga, utveckla och förvalta kommunala fastigheter som tillgodoser Huddinge kommuns behov av ändamålsenliga lokaler. Totalt ingår ca 160 fastigheter, vilket motsvarar drygt 400 000 kvadratmeter. Huddinge Samhällsfastigheter har ca 130 anställda och omsätter ca 700 miljoner kronor per år. För mer information se www.husf.se.

Bakgrund

Huddinge Samhällsfastigheter AB har en sedan tidigare en upphandlad IT-partner som handhar all drift av IT-system, infrastruktur mm. Bolagets IT-lösningar är alltså outsourcade. Kvar är en IT-beställarorganisation inom bolaget som handhar upphandlingar och beställningar utefter verksamhetens behov, lagkrav- och förordningar.

Det befintliga upphandlade avtalet med vår IT-partner börjar nalka sig slutet av löptiden. Därmed är det tid att gå till en ny upphandling. För detta behöver Huddinge Samhällsfastigheter en IT-konsult/Projektledare som hjälper oss genomföra upphandlingen och efterföljande transiteringsfas till upphandlad IT-driftleverantör.

Nuläge teknisk miljö, system- och infrastruktur

Vad avser systemdrift har Huddinge Samhällsfastigheter idag sex (6) stycken verksamhetssystem i drift i en extern datahall i Stockholmsområdet som hanteras av vår IT-partner. De verksamhetssystem vi har är affärssystemet Unit4, budgetsystemet Mercur, fastighetssystemet Fast2, dokumenthanteringssystemet Lex, ritningssystemet Trix samt vår hemsida. Verksamhetssystem samt systeminfrastruktur (AD, Exchange, SCCM, CA, DNS osv) huseras på 60 stycken virtuella Windows-servrar (server version 2012 och uppåt), varav 25 stycken kommer att fasas ut med avveckling av Citrix som just nu pågår parallellt. Målsättningen är att all infrastruktur runt Citrix skall vara borta innan transitionsfas.

Sett till systeminfrastruktur och volym av användare så har Huddinge Samhällsfastigheter ca 175 stycken Active Directory konton och 160 stycken Exchange konton. Vi har en gemensam fillagringsyta på ca 3,5 Tb.

Vi använder oss av Direct Access (DA) för att kunna arbeta på distans. Vi har dock ett pågående projekt där vi till hösten 2020 kommer ha bytt ut Direct Access mot Always On VPN.

Vad avser infrastruktur i övrigt så har 12 stycken switchar och 20 stycken antenner/accesspunkter.

Våra klienter är Windows 10 baserade med Office 2016 som standard.

Typ av uppdrag

Huddinge Samhällsfastigheter avser teckna avtal med en leverantör avseende IT-konsulttjänster inom kompetensområdet 2. Ledning och styrning/ Projektledare på minst nivå 4.   

Arbetet ska utföras som ett projektuppdrag. Konsultens ska vara en IT-projektledare som är van vid att arbeta med IT-upphandling, kravinsamling/ behovsanalyser och transitering. För mer utförlig beskrivning om uppdraget se avsnitt krav på tjänst. 

Omfattning

Beräknad omfattning för uppdrag ca sex (6) månader.   

Ort för utförande

Uppdraget utförs på plats i Huddinge Samhällsfastigheters huvudkontor på Förrådsvägen 2 i Huddinge. Möjlighet till arbete på distans finns.

Avropsförfarande

Avrop genomförs som en förnyad konkurrensutsättning på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal IT-konsulttjänster 2016, anbudsområde D Stockholms län, kompetensområde 2. Ledning och styrning/Projektledare samt kompetensnivå minimum nivå 4.

Personuppgifter

Inom ramen för uppdraget kommer leverantören (Personuppgiftsbiträdet) att för Huddinge Samhällsfastigheters räkning komma att behandla personuppgifter. Detta regleras i bifogat personuppgiftsbiträdesavtal (enligt mall från SKL).

Kontraktstid

Planerad avtalsstart är från 1 september 2020. Kontraktet löper under sex (6) månader från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. Huddinge Samhällsfastigheter har därefter ensidig rätt att förlänga kontraktet med en (1) månad i taget. Förlängning kan ske vid flera tillfällen men kontraktstiden kan sammantaget uppgå till högst ett (1) år. Förlängningar ska ske skriftligen.Kravspecifikation

Uppdraget

Uppdraget går ut på att 1) upphandla drift av IT-system- och infrastruktur samt 2) se till att transitionsfas genomförs till upphandlad IT driftleverantör.

Målsättning med upphandling blir att få till en modernare systemmiljö- och infrastruktur, där full nytta kan dras av standardiserade och vedertagna molnlösningar baserat på Azure, Office 365, Microsoft Teams osv. Se avsnitt 1.1.1 för bakgrundsinformation om nuvarande teknisk miljö, system- och infrastruktur.

Konsulten kommer att arbeta nära vår verksamhet och vår Tekniske Förvaltningsledare IT och rapporterar till IT & Digitaliseringschef.

Uppdraget kommer att gå i flera faser och behovet av projektledare varierar i omfattning. Nedan beskrivs i grova drag hur behovet kommer att se ut under uppdragsperioden.

  • Planering, ca 100%
  • Behovsanalys, ca 50%
  • Upphandlingsfas, ca 30%
  • Transitering, ca 100%

Roll

Rollen/profilen är en IT-projektledare som är van vid att arbeta med IT-upphandling, kravinsamling/ behovsanalyser och transitering.

Kompetensnivå

Leverantören ska tillhandahålla en konsult som befinner sig på minst nivå 4 enligt definition i Ramavtalet.

Krav på konsulten

Krav på konsult:

Erbjuden konsult ska

 

vara IT-konsult/projektledare med minst kompetensnivå 4


ha stor erfarenhet inom IT-upphandling med fokus på IT-drift av system och systeminfrastruktur


ha stor erfarenhet av IT-projektledning


ha stor erfarenhet av IT-leverantörsupphandling


ha stor erfarenhet av transitering till Microsoft baserade Cloud-lösningar (Azure, Office 365, Sharepoint 365, Microsoft Teams).


ha erfarenhet av IT-system i datahallar (on-prem och/eller outsourcad miljö)


ha goda erfarenhet från nätverk, WAN, LAN osv


ha Erfarenhet från IT-arbetsplats, arbetsplats som tjänst


behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.

 


ha goda ledaregenskaper


ta ett helhetsansvar, vilket bland annat innebär att inte vara rädd för att ta i o ha förmågan att skapa starka och varaktiga kundrelationer


ha en positiv attityd, vara flexibel, ha en vilja att hjälpa till och vara öppen för hur verksamheten arbetar och ha förmågan att upptäcka och dra nytta av affärsmöjligheter


 

Krav på tidigare erfarenhet ska styrkas via till avropssvaret bilagt CV, eller anges ovan.

Konsulten ska ha erfarenhet av ett (1) liknande uppdrag. Detta ska styrkas genom att avropsgivaren till avropssvaret lämnar en beskrivning av ett (1) motsvarande uppdrag i en bilaga. Följande uppgifter ska framgå:

  • Beskrivning av referensuppdrag
  • Uppdragsgivare
  • Kontaktperson hos uppdragsgivare
  • Telefonnummer till kontaktperson
  • E-postadress till kontaktperson

För att kontrollera att angivna uppgifter är korrekta kan referenten komma att kontaktas via e-post eller telefon. Referenten ska vara vidtalad.

Pris

Timpris ska lämnas i Sek exklusive mervärdesskatt och inkludera samtliga till uppdraget hörande kostnader.

  

Kvalitet

Anbudsgivare ska till anbudet bifoga en beskrivning av ett transiteringsprojekt för flera system, och hur de olika faserna från upphandling till implementering (Tidsplan, Milstolpar, Förankring, Avvikelser, Risker, Verksamhetspåverkan) av systemet läggs upp. Beskrivningen ska vara max tre A4 sidor.

 

Inlämnande av svar

Avropssvaret ska vara formulerat på svenska senast 2020-08-05. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor