SKL - IT-konsulttjänster för förstudie av integrationsplattform och ett eventuellt införande av en integrationsplattform - Trollhättan Energi

 

 

Upphandlande myndighet: Trollhättan Energi

 

Avrop IT-konsulttjänster 2016 

Sammanfattning

Benämning på avropet: IT-konsulttjänster för förstudie av integrationsplattform och ett eventuellt införande av en integrationsplattform.

Planerad kontraktsstart: 2020-08-28

Planerad kontraktslängd: 2020-12-31

Planerad kontraktslängd på option: Två år från tecknat kontrakt med möjlig förlängning med 2+2 år 


Kort beskrivning av kunden: Trollhättan Energi är Trollhättans Stads miljöbolag med nästan 200 anställda. Vi arbetar för att Trollhätteborna med omnejd ska kunna ha ett hållbart och enkelt vardagsliv - varje dag. Det innebär att vi ständigt arbetar för att livet i vår stad ska kunna fortgå och samtidigt ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Med våra tjänster ser vi till att Trollhättan är en plats där människor kan leva gott både nu och i framtiden. I vår verksamhet så finns avfall och återvinning, fiber, fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp, solceller, biogas och laddare till elbil och stödfunktionerna marknad och administration. Det är med andra ord en ganska varierad verksamhet hos oss. Vår IT avdelning består av 6 personer och vi driftar vår egen miljö men jobbar inte med applikationsutveckling. Vi bedriver samhällskritisk verksamhet och har höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Vi omfattas av Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, även kallat NIS-direktivet. Vår verksamhet har krav på att vissa system ska vara on prem. Vi har en Windowsmiljö. Vi kör O365, vi har Windows 10 och kör Windows servrar 2012/2016/2019. Vi har VMware. Vi har i huvudsak SQL server men även någon Oracle.  Vi har gjort en inventering och dokumentation av befintliga system och integrationer med uppgifter om vilken typ av kommunikation som används och vilken data som skickas och när den skickas. Vi har idag ungefär 150 integrationer av typerna http, wss, SFTP, SMB, SMTP.

Avropsförfrågans omfattning och volym

Vi har i dag ett antal integrationer men saknar integrationsstrategi och plattform. Vi har precis gjort ett arbete med att kartlägga och dokumentera våra befintliga integrationer.

Uppdraget innebär att utföra en förstudie på införande av en integrationsplattform för administrativ IT som ett beslutsunderlag för ett eventuellt införande.

Dessa krav ska vara uppfyllda : 

 • Inblandade integrationskonsulter ska ha minst 3 års erfarenhet av sin roll.
 • Ange tre kundreferenser på införandeprojekt från olika kunder som Trollhättan Energi kan kontakta. Organisationerna ska vara av liknande karaktär, det vill säga med system inom många olika områden som ska utbyta information med varandra.
 • Beskriv utförligt de tre införandeprojekten ni lämnar kundreferenser på. Vi vill veta vad uppdraget var, hur det genomfördes och vilket resultat det blev.
 • Beskriv vilka integrationsplattformar ni jobbar med.
 • Ta fram förslag på namngiven integrationsplattform som passar Trollhättan Energi och som leverantören har god kunskap om och erfarenhet av. Förslaget ska beskriva pris på, samt för- och nackdelar med plattformen kopplat till vår IT-miljö.
 • Följande krav måste vara uppfyllda och beskrivna i lösningsförslaget:
  • Lokalt installerad plattform
  • Integrationsplattformen ska möjliggöra integration med IT stöd som finns i molnet och/eller lokalt installerad.
  • Passande vår IT-miljö, se beskrivning i punkt 3 Kund
  • Lätt att administrera och managera.
  • Möjlighet till skalbarhet i plattformen
 • Beskrivning av namngiven plattform utifrån säkerhetsperspektivet:
  • Hög tillgänglighet på plattformen
  • Hög säkerhet på plattformen
  • Den ska innehålla övervakning av integrationerna i plattformen
  • Plattformen stöder vedertagna integrationsmönster, till exempel filbaserade integrationer, tjänstebaserat informationsutbyte och informationsutbyte via meddelandekö.
  • Plattformen som bygger på känd teknik, ex Java, .NET etc.
 • Beskriv hur plattformen återhämtar sig från oplanerad driftstörning. Vad händer med de meddelanden som inte gått iväg och status på dessa?


Förstudie: Detta kommer att utföras i förstudien. 

 • Ta fram en integrationsstrategi åt Trollhättan Energi. Den ska innehålla ett ramverk för hur integrationer ska byggas och vidareutvecklas hos Trollhättan Energi. Strategin ska vara ett stöd för vårt framtida integrationsarbete. Det ska framgå varför, hur och på vilket sätt vi ska arbeta med integrationer framåt.
 • Ta fram för- och nackdelar generellt med att använda en integrationsplattform.
 • I arbetet med förstudien – ange uppskattat antal timmar det skulle ta att flytta våra befintliga integrationer till integrationsplattformen. Detta grundas på den inventering och dokumentation som vi nyligen har gjort. Göra ett grovt estimat på hur många timmar som krävs för underhåll och utveckling av nya integrationer de närmaste tre åren.

Förstudien ska vara gjord under september 2020.

Vi vill ha ett fast pris på förstudien.                                                                      

 

Option:

I denna avropsförfrågan ingår även att införa en integrationsplattform enligt krav och resultat av förstudien. Optionen utnyttjas om ledningsgruppen beslutar att vi ska skaffa en integrationsplattform. Om Trollhättan Energi inte är nöjda med förstudien, genom att man inte uppfyller våra krav, det uppstår samarbetsproblem eller liknande så kommer vi inte att avropa optionen.

Följande krav ska vara uppfyllda:

 • Införande av integrationsplattform inklusive att flytta in tre olika typer av befintliga integrationsflöden till plattformen.
 • Två heldagars utbildning vid två olika tillfällen för max 10 personer. Beskriv agenda och ange pris för dessa utbildningar.
 • Beskriv hur Trollhättan Energi kan köpa enstaka integrationer av er och hur er organisation och prissättning är.
 • Trollhättan Energi ska vara delaktiga i projektet.
 • Uppskattad kostnad för införandeprojekt med en tidsatt projektplan. Ange vilken tid och vilka roller från leverantör respektive Trollhättan Energi som utför respektive del.
 • Kostnad för integrationsplattform, med alla ingående kostnader specificerade under sex år med standardsupport. Krav att supporten är på svenska.
 • Plattformen ska stödja flera olika typer av autentisering.
 • Det ska vara möjligt att styra loggningsnivå och loggningsinnehåll.
 • Det ska vara möjligt att spåra händelser i systemet, ex vem som har gjort vad i plattformen och systemhändelser.
 • Beskriv plattformens förmåga att hantera känslig information. Känslig information för oss är exempelvis anläggningsinformation, personuppgifter, mätdata och kundinformation. Finns det möjlighet att till exempel kunna avanonymisera uppgifter, kunna välja att inte logga personnummer, kryptera etc.
 • Beskriv vilka möjligheter till dokumentation av varje integration som finns i systemet för att på så sätt få spårbarhet och upprätthålla en överblick över befintliga integrationer.


Införandet ska påbörjas kvartal 4 år 2020 om ledningsgruppen fattar beslut om att Trollhättan Energi ska införa en integrationsplattform.

 

Tidplan

Tidplanen är att arbetet exklusive option behöver vara utfört och klart september 2020. Efter förstudien kommer det tas beslut om optionen ska avropas. Optionen kommer påbörjas under kvartal 4 2020

Anbud lämnas skriftligt och på svenska. senast  2020-08-04.  

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor