Projektledare Flöde Befolkningshälsa - Region Skåne (4056)

 

Publicerad: 2020-09-28

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

 Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/te...

 Den demografiska utvecklingen i Skåne och dagens ojämlikheter i vården kräver ett fokus på ”befolkningshälsa”: primär- och sekundärprevention

Den i SDV integrerade analysplattformen, ”HealtheIntent”, har vi möjligheten att ge vården och patienterna stöd i att göra rätt insatser för att förbättra hälsa, oavsett hälso- eller sjukdomsläge. Vårdpersonalen får en på ständigt uppdaterad digital kollega och patienten får snabbare rätt vård och andra insatser.

 En del i införandet är att implementera system för medborgarhälsa som består av bl.a. longitudinell patientjournal, Planeringsverktyget för befolkningshälsa med prediktiva algoritmer och verksamhetsuppföljning baserad på en Big Data-lösning.

Projektet kommer att rulla ut stöd för ett stort antal områden i steg, men bör börja med de som bäst stödjer region Skånes omställning, samtidigt som de stödjer den förändring att jobba mer hälsobefrämjande det innebär för personal och organisation. Utrullningen kommer att göras i steg. Första steg är en Pilotutrullning under våren 2021 före breddutrullning till verksamheten i oktober 2021. Inledningsvis kommer fokus att vara på longitudinell journalhantering och därefter utökning med Planeringsverktyget.

 Region Skåne söker nu en projektledare, Flödesägare, för Befolkningshälsa med mål att utveckla verktyg för medborgarhälsa inför utrullningen av SDV.

 Flödet har följande ansvar:

 • Gruppen skall jobba ihop med Region Skånes Kliniska teamledare och Cerners specialister för att konfigurera, bygga upp och testa SDVs system för Planeringsstöd HealtheRegistries och Longitudinell journal HealtheRecord
 • Arbetet omfattar faserna Nulägesanalys, Börlägesanalys, Design av Prediktiva Algoritmer, Identifiera Datakällor, Verifiering, Träning och Support under utrullning
 • Designarbetet av Prediktiva algoritmer görs tillsammans med Regions Skånes kliniska proffession inom ett flertal kliniska områden för medborgarhälsa och sjukvård. Teamet skall utöver designarbetet ansvara för att informationsmaterial och utbildningsmaterial som tas fram för gruppens ansvarsområde tillsammans med Cerner.

Önskad roll: 

 

 • Leda och driva gruppen, detta innefattar huvudsakligen:
  • Koordinera resurser inom gruppen så att rätt personer gör rätt saker
  • Säkerställa att SDV tar nödvändiga beslut för Befolkningshälsa
  • Säkerställa att Flödet har en plan som är koordinerad med beroenden till och från övriga WS, SDV specialitetsgrupper samt vid behov externa sakkunniga/sakkunniggrupper
  • Koordinering med externa parter
 • Säkerställa att rapportering av status för flödet sker till ledningen för SDV Programmet. Detta innefattar huvudsakligen:
  • Rapporteringsmöten varje tisdag
  • Eskalera utmaningar som inte kan lösas inom gruppen till ledningen för SDV. Detta inkluderar utmaningar med:
  • Proaktivt identifiera risker och kommande problem för att därefter planera motverkande åtgärder Övervaka gruppens nyckeltal och löpande utvärdera effektiviteten i projektet samt vid behov föreslå förbättrande åtgärder
  • Helhetssyn och Verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.
  • Stark förmåga att driva att beslut fattas
  • God systemförståelse med förmåga att förstå hur ett databaserat systems samtliga delar hänger samman
  • Gedigen erfarenhet av att jobba med komplexa IT lösningar inom Enterprise miljö inom sjukvård
  • God förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar genom att driva gruppen mot att finna lösningar och öppna upp nya vägar då problem uppstår
  • God inlärningsförmåga
  • Lätt för att kommunicera, ha en pedagogisk förmåga och ett stort intresse för verksamhetsutveckling
  • Förmåga att outtröttligt framdriva progress i stundvis röriga situationer
  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Önskad kompetens: 

 • Mångårig erfarenhet av införande projekt och tekniska lösningar inom sjukvård
 • Erfarenhet av att jobba i en driftsorganisation med Kund-Leverantörsförhållanden
 • Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
 • Förmåga att proaktivt kunna identifiera risker och planera för att motverka identifierade risker
 • Tidigare erfarenhet från Region Skåne och god kännedom om teknisk infrastruktur på Region Skåne. 
 •  Måste kunna påvisa erfarenheter och ange referenser för att styrka meriter

 


Detaljer

Startdatum: 2020-10-19
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4056

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor